Artikel 1.  

Algemeen

  1.1
Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Strip-Aap Webshop voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 

1.2

Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.3 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien De Strip-Aap Webshop voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Strip-Aap Webshop erkend.
  1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 

1.5

Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
     
Artikel 2.   Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De Strip-Aap Webshop.
  2.2 Aanbiedingen van De Strip-Aap Webshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  2.3 De Strip-Aap Webshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  2.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
     
Artikel 3.   Prijzen/Prijsverhoging
  3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro´s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
  3.2 Indien met de afnemer een bepaalde prijs is overeengekomen, is De Strip-Aap Webshop niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
  3.3
Indien deze prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste vier weken na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
  3.4 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt na vier weken na het sluiten van de overeenkomst, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.
     
Artikel 4.   Leveringen
  4.1 Indien producten uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten kan De Strip-Aap Webshop verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde producten vindt plaats op het bij De Strip-Aap Webshop bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
  4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
  4.3 Aan de leveringsplicht van De Strip-Aap Webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Strip-Aap Webshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
  4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden producten komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van het product inroept.
     
Artikel 5.   Levertijd
  5.1 Een door De Strip-Aap Webshop opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van De Strip-Aap Webshop zijn, waarna De Strip-Aap Webshop zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
  5.2 Bij niet tijdige levering dient de afnemer De Strip-Aap Webshop schriftelijk in gebreke te stellen en aan De Strip-Aap Webshop een redelijke termijn te stellen waarin De Strip-Aap Webshop haar verplichtingen alsnog kan nakomen.
     
Artikel 6.   Ontbinding
  6.1 Onverminderd de rechten van De Strip-Aap Webshop op basis van de wet is De Strip-Aap Webshop gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Strip-Aap Webshop omstandigheden ter kennis komen die De Strip-Aap Webshop goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De Strip-Aap Webshop zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Strip-Aap Webshop bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  6.3 De afnemer heeft niet het recht om bij geleverde producten op grond van een bestelling bij De Strip-Aap Webshop, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, de overeenkomst te ontbinden. Stripalbums vallen onder tijdschriften en kunnen niet geretourneerd worden. Tijdschriften vormen een uitzondering op de regel dat via webshops aangeschafte producten binnen 14 dagen na aanschaf geretourneerd mogen worden.
     
Artikel 7.   Overmacht
  7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop De Strip-Aap Webshop geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij De Strip-Aap Webshop en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
  7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Strip-Aap Webshop de verbintenis had moeten nakomen.
  7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door De Strip-Aap Webshop niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  7.4 Indien De Strip-Aap Webshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
     
Artikel 8.   Garantie
  8.1 De Strip-Aap Webshop biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
  8.2 De Strip-Aap Webshop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  8.3 De afnemer dient de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Strip-Aap Webshop) De Strip-Aap Webshop hierover schriftelijk in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering van het product. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires, bijbehorende prijslabels en documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, bezwaring, doorverkoop en/of beschadiging doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  8.4 Indien klachten van de afnemer door De Strip-Aap Webshop gegrond worden bevonden, zal De Strip-Aap Webshop naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Strip-Aap Webshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag het betreffende product, dan wel (naar keuze van De Strip-Aap Webshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Strip-Aap Webshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Strip-Aap Webshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  8.5 De Strip-Aap Webshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel.
  8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Strip-Aap Webshop in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Strip-Aap Webshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
     
Artikel 9.   Eigendomsvoorbehoud
  9.1 De eigendom van alle door De Strip-Aap Webshop aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij De Strip-Aap Webshop zolang de afnemer de vorderingen van De Strip-Aap Webshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Strip-Aap Webshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  9.2 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Strip-Aap Webshop of een door De Strip-Aap Webshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Strip-Aap Webshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Strip-Aap Webshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
     
Artikel 10.   Privacy
  10.1 De Strip-Aap Webshop respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door De Strip-Aap Webshop niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
  10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van De Strip-Aap Webshop kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen De Strip-Aap Webshop (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het produktportfolio van De Strip-Aap Webshop. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. De Strip-Aap Webshop is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van De Strip-Aap Webshop, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. De Strip-Aap Webshop is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
  10.3 De Strip-Aap Webshop verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor De Strip-Aap Webshop geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
     
Artikel 11.   Intellectuele eigendomsrechten
  11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door De Strip-Aap Webshop geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij De Strip-Aap Webshop en/of haar leveranciers.
  11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.
     
Artikel 12.   Toepasselijk recht
  12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Strip-Aap Webshop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
     
Artikel 13.   Geschillen
  13.1 De bevoegde rechter in het arrondissement of kantoor waar De Strip-Aap Webshop is gevestigd of een branche Commissie is, - naar keuze van De Strip-Aap Webshop - in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de afnemer binnen een maand nadat De Strip-Aap Webshop zich schriftelijk jegens de afnemer op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
  13.2 Niettemin blijft The De Strip-Aap Webshop.nl bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.